Nguyễn Tấn Sĩ Ban Giám Hiệu Hiệu Trưởng 0919642679
Lê Văn Hệ
Lê Văn Hệ Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng 0932579797 vanhe.krongno.daknong@gmail.com