ĐẶNG NHƯ Ý Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0982442659 nhuykno@gmail.com
NGUYỄN TẤN SĨ Ban Giám Hiệu PHÓ HIỆU TRƯỞNG 01685038446 nguyentansi.thcsquangphu@gmail.com