TKB TUẦN 6

Lượt xem:


UBND HUYỆN KRÔNG NÔ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 – 2018
TRƯỜNG THCS QUẢNG PHÚ Tuần 06_Áp dụng từ ngày: 2509/2017
Thứ Tiết 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 9A 9B GHI CHÚ
Môn Giáo viên Môn Giáo viên Môn Giáo viên Môn Giáo viên Môn Giáo viên Môn Giáo viên Môn Giáo viên Môn Giáo viên Môn Giáo viên Môn Giáo viên
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Sử Thầy Long CN Thầy Tùng Văn Cô Dung Sinh Thầy Hoàng A.Văn Cô Hoàn Tin Thầy Huy Toán Thầy Lộc Văn Cô H Trai Địa Cô Xê Thầy Mạnh
3 CN Thầy Tùng Văn Cô Dung Toán Cô Phượng Toán Thầy Lộc Sinh Thầy Hoàng A.Văn Cô Hoàn Văn Cô H Trai Tin Thầy Huy Thầy Mạnh Văn Cô Kiểm
4 Văn Cô Dung Toán Cô Phượng GD Cô Tuyết MT Thầy Kiên Văn Cô H Trai Sinh Thầy Hoàng A.Văn Thầy Dương Toán Thầy Lộc Văn Cô Kiểm Địa Cô Xê
5 Văn Cô Kiểm Toán Thầy Lộc Toán Thầy Nam Nhạc Thầy Cường A.Văn Thầy Dương
3 1 Nhạc Thầy Cường Sinh Thầy Hoàng Toán Cô Phượng A.Văn Cô Hoàn Sử Thầy Long Địa Cô Xê GD Cô Tuyết Văn Cô H Trai TD Thầy Mười Tin Thầy Huy
2 Sinh Thầy Hoàng Toán Cô Phượng A.Văn Thầy Dương Địa Cô Xê Tin Thầy Huy TD Thầy Mười MT Thầy Kiên GD Cô Tuyết A.Văn Cô Hoàn Hoá Thầy Tùng
3 A.Văn Thầy Dương Nhạc Thầy Cường CN Thầy Kiên Sử Thầy Long Địa Cô Xê Văn Cô H Trai CN Thầy Sĩ TD Thầy Mười Hoá Thầy Tùng A.Văn Cô Hoàn
4 Toán Cô Phượng A.Văn Thầy Dương Nhạc Thầy Cường Tin Thầy Huy Văn Cô H Trai A.Văn Cô Hoàn TD Thầy Mười CN Thầy Sĩ CN Thầy Mạnh Sinh Thầy Hoàng
5 Văn Cô H Trai Tin Thầy Huy Sinh Thầy Hoàng CN Thầy Mạnh
4 1 Văn Cô Dung MT Thầy Kiên Sinh Thầy Hoàng Toán Thầy Lộc TD Thầy Mười Toán Thầy Nam Địa Cô Xê Nhạc Thầy Cường Tin Thầy Huy Thầy Mạnh
2 Tin Thầy Lộc Văn Cô Dung TD Thầy Mười Văn Cô Kiểm MT Thầy Kiên CN Thầy Cường A.Văn Thầy Dương Địa Cô Xê Thầy Mạnh Toán Thầy Nam
3 Sinh Thầy Hoàng Toán Cô Phượng Sử Thầy Long Thầy Mạnh Toán Thầy Lộc GD Thầy Cương Tin Thầy Huy A.Văn Thầy Dương Văn Cô Kiểm TD Thầy Mười
4 TD Thầy Mười Tin Thầy Huy Toán Cô Phượng GD Thầy Cương Thầy Mạnh Sử Thầy Long Sinh Thầy Hoàng Toán Thầy Lộc Địa Cô Xê Văn Cô Kiểm
5 Toán Cô Phượng Sử Thầy Long Văn Cô Dung Tin Thầy Huy CN Thầy Cường Thầy Mạnh Toán Thầy Lộc Sinh Thầy Hoàng Toán Thầy Nam Địa Cô Xê
5 1 Địa Cô Xê Văn Cô Dung Tin Thầy Huy Toán Thầy Lộc TD Thầy Mười Văn Cô H Trai A.Văn Thầy Dương MT Thầy Kiên Toán Thầy Nam Nhạc Thầy Cường
2 A.Văn Thầy Dương Văn Cô Dung Địa Cô Xê Văn Cô Kiểm Toán Thầy Lộc MT Thầy Kiên Tin Thầy Huy Sử Cô Tuyết Nhạc Thầy Cường TD Thầy Mười
3 Toán Cô Phượng Địa Cô Xê A.Văn Thầy Dương Văn Cô Kiểm A.Văn Cô Hoàn Nhạc Thầy Cường Sử Cô Tuyết Hoá Thầy Tùng TD Thầy Mười Tin Thầy Huy
4 MT Thầy Kiên TD Thầy Mười Toán Cô Phượng A.Văn Cô Hoàn Văn Cô H Trai Toán Thầy Nam Thầy Mạnh A.Văn Thầy Dương Tin Thầy Huy Văn Cô Kiểm
5 Tin Thầy Lộc A.Văn Thầy Dương MT Thầy Kiên Nhạc Thầy Cường Văn Cô H Trai A.Văn Cô Hoàn Hoá Thầy Tùng Thầy Mạnh Văn Cô Kiểm Toán Thầy Nam
6 1 Thầy Mạnh Tin Thầy Huy Văn Cô Dung TD Thầy Mười Sinh Thầy Hoàng Sử Thầy Long Toán Thầy Lộc Văn Cô H Trai Toán Thầy Nam Hoá Thầy Tùng
2 GD Cô Tuyết Thầy Mạnh Văn Cô Dung Sinh Thầy Hoàng Tin Thầy Huy Toán Thầy Nam TD Thầy Mười Văn Cô H Trai Hoá Thầy Tùng Văn Cô Kiểm
3 Toán Cô Phượng GD Cô Tuyết Thầy Mạnh Toán Thầy Lộc Sử Thầy Long Tin Thầy Huy Văn Cô H Trai TD Thầy Mười Sinh Thầy Hoàng Văn Cô Kiểm
4 TD Thầy Mười Toán Cô Phượng Tin Thầy Huy Sử Thầy Long Toán Thầy Lộc Sinh Thầy Hoàng Văn Cô H Trai CN Thầy Sĩ Văn Cô Kiểm Toán Thầy Nam
5 CN Thầy Sĩ Toán Thầy Lộc Văn Cô Kiểm Sinh Thầy Hoàng
7 1 A.Văn Thầy Dương TD Thầy Mười CN Thầy Kiên CN Thầy Cường Địa Cô Xê Văn Cô H Trai Hoá Thầy Tùng Sinh Thầy Hoàng Toán Thầy Nam A.Văn Cô Hoàn
2 Văn Cô Dung A.Văn Thầy Dương TD Thầy Mười A.Văn Cô Hoàn GD Thầy Cương Văn Cô H Trai Sinh Thầy Hoàng Hoá Thầy Tùng Sử Thầy Long Toán Thầy Nam
3 Văn Cô Dung CN Thầy Tùng Sinh Thầy Hoàng Địa Cô Xê A.Văn Cô Hoàn TD Thầy Mười Sử Cô Tuyết Toán Thầy Lộc GD Thầy Cương Sử Thầy Long
4 CN Thầy Tùng Sinh Thầy Hoàng A.Văn Thầy Dương TD Thầy Mười Nhạc Thầy Cường Địa Cô Xê Toán Thầy Lộc Sử Cô Tuyết A.Văn Cô Hoàn GD Thầy Cương
5 SHL Cô Dung SHL Thầy Tùng SHL Thầy Long SHL Cô Hoàn SHL Thầy Cường SHL Thầy Kiên SHL Thầy Dương SHL Cô Tuyết SHL Thầy Nam SHL Cô Xê
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Tấn Sĩ